top of page

                                                                                        Privacyverklaring

Mei 2018

 

Algemeen

Kurukshetra vzw is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wij hechten veel waarde aan uw privacy en de bescherming van persoonsgegevens.

Met deze privacyverklaring willen we transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen het nodige om uw privacy te waarborgen en gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Kurukshetra vzw houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande gegevens:

Secretaris:  Kurukshetra vzw

                    Mw. H. Rondou

e-mailadres: h.rondou@gmail.com

 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Kurukshetra vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

• om als lid uitgenodigd te worden voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van Kurukshetra vzw

. om als lid en/of vrijwilliger te kunnen deelnemen aan de activiteiten van de vereniging

 • voor het versturen van e-mails aangaande lidmaatschap en activiteiten van Kurukshetra vzw naar leden, vrijwilligers en sympathisanten van de vereniging

• om als klant benaderd te worden in verband met aflevering of facturatie van en informatieverstrekking over producten die door Kurukshetra vzw aangeboden worden

Welke gegevens kunnen we vragen en bewaren

Algemene identiteitsgegevens : voornaam, naam, adres, telefoonnummer(s),

e-mailadres.
Deze gegevens worden schriftelijk verkregen bij uw inschrijving als lid of genoteerd tijdens activiteiten (vrijwilligers en sympathisanten) of verkopen (klanten).

We gebruiken de verzamelde gegevens enkel voor de bovengenoemde doeleinden.

Wie verwerkt deze gegevens

De identiteitsgegevens worden in eerste instantie enkel verwerkt door de secretaris van Kurukshetra vzw. De secretaris kan de gegevens doorgeven aan de penningmeester van de vereniging Dhr. P. Van Lierde en bestuurder Dhr. R. Van Belle voor verzending van informatie naar de betrokkenen.                                                                                      Indien deze drie bestuurders afwezig zijn kan een door hen aangewezen bestuurder toegang hebben tot de gegevens om leden, vrijwilligers, klanten en sympathisanten te informeren.

Wij geven geen gegevens door aan andere organisaties of aan derden

 

Bewaartermijn

Kurukshetra vzw bewaart persoonsgegevens gedurende de periode dat men actief lid is of deelneemt aan activiteiten van de vereniging. Na die termijn worden gegevens niet meer gebruikt en worden contactgegevens louter bewaard als overzicht en historie van oud-leden.

 

Hoe beveiligen wij de gegevens

Identiteitsgegevens worden bewaard op een beveiligd computersysteem.

Er wordt een back-up gemaakt van het gegevensbestand, om hersteld te kunnen worden bij fysieke of technische incidenten.

Leden, vrijwilligers, klanten en sympathisanten zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van identiteitsgegevens.

 

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft het recht op inzage, kopie en recht op correctie of verwijdering van de contactgegevens welke wij van u ontvangen hebben. In de eerste paragraaf van de Privacyverklaring staat hoe u contact met ons kan opnemen.           

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens door ons. In dat geval kunt u evenwel geen mailnieuws noch andere informatie van onze vereniging ontvangen.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

 

Wijziging privacy statement

Kurukshetra vzw kan haar privacy verklaring wijzigen.                         

Deze wijziging zullen we steeds aankondigen per mail.

bottom of page